Chủ Tịch
Ts. Đặng Minh Tuấn
Ts. Đặng Minh Tuấn
Chủ Tịch
Phó Chủ Tịch
Ông Hoàng Ngọc Gia Long
Ông Hoàng Ngọc Gia Long
Phó Chủ Tịch phụ trách đối ngoại
Ts. Đinh Ngọc Thạnh
Ts. Đinh Ngọc Thạnh
Phó Chủ Tịch phụ trách nghiên cứu & đào tạo
Ths. Lê Tuyết Mai
Ths. Lê Tuyết Mai
Phó Chủ Tịch phụ trách truyền thông
Ông Lê Minh Tuấn
Ông Lê Minh Tuấn
Phó Chủ Tịch phụ trách công nghệ
Ông Phạm Văn Hưởng
Ông Phạm Văn Hưởng
Phó Chủ Tịch phụ trách đầu tư