CROSSTECH Global Hackathon 2023, Hanoi edition: REGISTRATION OPENS TODAY! 💥

Đã kết thúc
CROSSTECH Global Hackathon 2023, Hanoi edition: REGISTRATION OPENS TODAY! 💥

Thông tin sự kiện

22/06/2023 10:33 - 03/08/2023 04:30
Thời lượng:
41 ngày 17 giờ 56 phút
https://form.typeform.com/to/IVji8w2d?fbclid=IwAR2TKtsFEpkew5UaiaVrOWzAxvciegUEaPzCinq4lWYCoiwBsMLfiJyO5eQ&typeform-source=l.facebook.com